Gebeden in coronatijden

14 mei is de gedenkdag van de Heilige Corona.
Juist de periode dat in ons land geleidelijk aan weer versoepeling zal intreden.
Perspectief en hoop voor iedereen

Goede God,
Zovele mensen lijden onder de gevolgen
van het coronavirus.
Help hen die dreigen te bezwijken.
Ontelbare zorgverleners zetten zich in om
zieken te verzorgen.
Schenk hen kracht en bemoediging.
Talloze wetenschappers zoeken oplossingen
voor deze gezondheidscrisis.
Zegen hen met wijsheid en inzicht.
Wees voor hen een herder en gids.
Vele gezinnen hebben het moeilijk.
Blijf bij hen met uw hoop en troost.
Zovele mensen voelen zich eenzaam
of bang in deze dagen.
God van liefde en leven,
laat ons nooit alleen. Amen.


De herdenkingsdag voor Sint-Corona is 14 mei, misschien wel een goede deadline om tegen dan het coronavirus verslagen te hebben.
Ter ere van Sint-Corona heeft de kerk een gebed voor haar:

Almachtige God, die genadig neerziet op Uw volk
en altijd bekommerd zijt om de zieken en de
zwakken; Uw Zoon Jezus Christus heeft zieken
de handen opgelegd en hun zonden vergeven.
Zie genadig neer op hen die nederig voor U staan
en bidden om genezing.
We bidden U in deze tijd van epidemie en nood,
sta met Uw liefde en goedheid Uw volk bij.
Wend deze ziekte van ons af,
laat hen die erdoor getroffen zijn weer genezen,
bescherm hen die door Uw goedheid, tot nu toe,
ervan bewaard zijn gebleven
en laat de plaag niet verder om zich heen grijpen.
Heilige Maria, heil van de zieken, bid voor ons!
Heilige Corona, bid voor ons!
Heilige Sebastiaan, bid voor ons!
Heilige Rochus, bid voor ons! Amen!


De COMECE, de commissie van de bisschoppenconferenties uit de Europese Unie, en de CCEE, de raad van de Europese bisschoppenconferenties, lanceerden een gebed met de oproep aan alle Europese christenen om het samen te bidden.

God onze Vader, Schepper van de wereld, U bent almachtig en barmhartig. Uit liefde voor ons hebt U Uw eigen Zoon naar de wereld gezonden voor het heil van het lichaam en de ziel van alle mensen.

Kijk naar Uw kinderen, die zich in deze moeilijke tijden van grote beproevingen en uitdagingen in vele regio’s in Europa en de rest van de wereld, tot U wenden om kracht, troost en verlossing te zoeken.

Bevrijd ons van ziekte en angst, genees onze zieken, troost hun families, schenk de verantwoordelijken van de regeringen wijsheid, schenk de artsen, de verplegers en verpleegsters en de vrijwilligers doorzettingsvermogen en kracht en de overledenen het eeuwige leven. Verlaat ons niet in deze tijd van beproeving, maar verlos ons van alle kwaad.

Daarom verzoeken wij U, die met de Zoon en de Heilige Geest leeft en heerst tot in alle eeuwigheid. Amen.

Heilige Maria, Moeder van de zieken en Moeder van de hoop, bid voor ons!


Aanroepingen

Heer, samen met velen richt ik mij tot U, en ik bid U:
Toon uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig voelen,
aan wie zich zorgen maken over zichzelf
en over de mensen die hen dierbaar zijn.
Schenk genezing en kracht aan alle zieken,
aan hen die alleen zijn,
aan mensen zonder vrienden of familie.
Sterk allen die werken in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra,
in scholen en kinderdagverblijven,
in huizen waar kwetsbare mensen wonen.
Geef wijsheid en moed aan alle politieke leiders
en aan allen die verantwoordelijkheid dragen over anderen.
Neem allen die door het Coronavirus gestorven zijn
op in uw vrede, en troost allen die om hen rouwen. Toon mij waar en hoe ik iets kan betekenen voor de mensen rondom mij,
maak mij zelf tot een teken van uw liefde en menslievendheid

Gebed

God van alle leven,
van oudsher hebt Gij uw liefde aan de mensen getoond.
In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons heel nabij gekomen.
Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht,
Door zijn goedheid en verzoening
heeft Hij nieuwe toekomst geopend
voor mensen die verloren waren.
Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde,
in deze dagen van onrust en onzekerheid.
Geef ons kalmte, wijsheid en moed
om te onderscheiden wat we kunnen doen
om anderen tot steun te zijn
en deze crisis te helpen overwinnen.
Doe ons groeien in hoop en vertrouwen
nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren,
en houd in ons het geloof levend dat Gij alles ten goede leidt.
Dit vragen wij U, door Christus, onze Heer. Amen.