belangrijke berichten!

Blij dat JIJ terug bent

(met aanpassingen vanaf 1 juli 2020)

Op dinsdag 30 juni 2020 verscheen een ministerieel besluit, dat ook enkele aanpassingen bevat voor de organisatie van de eredienst. Artikel 14 van dat besluit, dat we hieronder integraal meegeven, heeft betrekking op de collectieve uitoefening van de eredienst.

Met dit bericht willen we in deze steeds weer veranderende omstandigheden mee blijven zoeken naar concrete oplossingen en mogelijkheden om de eredienst veilig en praktisch haalbaar te laten plaatsvinden. Uiteraard blijven ook het protocol van de Belgische bisschoppen en de diocesane handleiding publieke liturgische vieringen gelden.

Art. 14. De collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, evenals de individuele bezoeken van gebouwen der eredienst en van gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening zijn toegestaan.
De representatieve organen van de erediensten en van de organisaties die morele diensten verlenen op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing nemen de nodige maatregelen en vaardigen richtlijnen uit, met inachtneming van volgende voorwaarden:

 • 1° het respect van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, behalve voor personen die onder hetzelfde dak wonen.
 • 2° het respect van het vooraf bepaalde maximum aantal personen per gebouw, met een maximum van 200 personen per gebouw tot en met 31 juli 2020 en van 400 personen vanaf 1 augustus 2020.
 • 3° het verbod op fysieke aanrakingen van personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers.
 • 4° de terbeschikkingstelling van middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien bij de in- en uitgang

Wat betekent dit voor het maximaal aantal aanwezigen en de tien vierkante meter regel?

Het ministerieel besluit van 30 juni 2020 maakt duidelijk dat de regel van tien vierkante meter (1 persoon/10m²) vanaf 1 juli 2020 vervalt. Dat betekent dat er in de meeste kerken een verruiming van het maximumaantal toegelaten aanwezigen mogelijk is (vanaf 1 juli tot maximaal 200 personen). Let wel: de afstandsregel (1,5 m) blijft gelden, tussen alle aanwezigen moet dus steeds de afstand van 1,5 m gerespecteerd worden. Mensen die onder hetzelfde dak wonen zijn daarop de enige uitzondering

Concreet: aangezien de afstandsregel van 1,5 m tussen personen behouden blijft, betekent dit dat een verruiming toch eerder beperkt zal zijn.

Vanaf 1 juli voor de 4 kerken van onze pastorale eenheid:

 • Sint-Jacobus Lichtervelde (zondag 10u)
  • maximum 200 deelnemers
  • handen ontsmetten met alcoholgel bij het binnen komen
  • éénrichtingsverkeer
  • 2 stoelen tussen laten

 • Sint-Aldegondis Zwevezele (zaterdag 17u)
  • maximum 120 deelnemers
  • binnen via de hoofdingang, buiten via de zijkant
  • handen ontsmetten met alcoholgel bij het binnen komen
  • éénrichtingsverkeer, met circulatieplan
  • 2 stoelen tussen laten
 • Sint-Henricus Torhout (zaterdag 18u30)
  • maximum 70 deelnemers
  • handen ontsmetten met alcoholgel bij het binnen komen
  •  (links of rechts; middengang is versperd)
  • 2 stoelen tussen laten
 • Sint-Jozef Zwevezele (zondag 8u30)
  • maximum 80 deelnemers
  • binnen en buiten via de hoofdingang
  • handen ontsmetten met alcoholgel bij het binnen komen
  • éénrichtingsverkeer
  • 2 stoelen tussen laten

Voor het inhalen of wijzigen van misintenties, dopen of huwelijken kun je steeds contact opnemen met het parochiesecretariaat tijdens de openingsuren.

Sommigen hebben hun jaarmis al verplaatst naar volgend jaar, anderen kozen een nieuwe datum voor een doopsel of hun huwelijksviering.

Het nieuwe ‘samenleven’ als gevolg van de coronacrisis vergt creativiteit en engagement. Het veronderstelt vooral aandacht en zorg voor al degenen die te lijden hebben onder de gezondheids-, economische en sociale crisis. Nogmaals onze welgemeende dank aan allen die zich voor hun medemens inzetten, dichtbij en verderaf. We hebben in de afgelopen weken op tal van plaatsen hiervan deugddoende voorbeelden mogen ervaren.

Samen maken we deze ingrijpende coronacrisis een stukje lichter. Samen kunnen en zullen we ze overwinnen.


Zoals in voorgaand bericht vermeld schuiven de vormsels en eerste communies van dit schooljaar naar volgend schooljaar op. Hier volgen de nieuwe data :

Vormsel 2020

 • Zaterdag 3 oktober 2020 voor de vormelingen van St.-Henricus om 15 uur in de kerk van St.-Henricus.
 • Zondag 4 oktober 2020 voor de vormelingen van St.-Jacobus om 10 uur in de kerk van St.-Jacobus.
 • Zaterdag 10 oktober 2020 voor de vormelingen van St.-Aldegondis en St.-Jozef om 15 uur in de kerk van St.-Aldegondis.

Eerste Communie 2020

 • Zaterdag 17 oktober om 15 uur Eerste Communie in St.-Henricus Torhout.
 • Zondag 18 oktober om 9 uur Eerste Communie voor de kinderen van het Beverbos in St.-Jacobus Lichtervelde.
 • Zondag 18 oktober om 11 uur Eerste Communie voor de kinderen van de Valke en ‘t Vlot in St.-Jacobus Lichtervelde.
 • Zaterdag 24 oktober om 9.30 uur Eerste Communie voor de kinderen van De Regenboog in de kerk van St.-Aldegondis.
 • Zaterdag 24 oktober om 11.30 uur Eerste Communie voor de kinderen van De Horizon in de kerk van St.-Jozef (Hille).

Bisdom Brugge heeft beslist dat er dit schooljaar geen vormsels noch eerste communies meer zullen doorgaan. Ze schuiven op naar volgend schooljaar.

Beste kinderen, ouders en grootouders, peters en meters, juffen en meesters, teams en catechisten,

Met spijt in het hart, en heel veel begrip voor de ontgoocheling, deel ik mee dat de geplande eerste communie- en vormselviering dit schooljaar niet kan doorgaan.
De voorbije dagen is door velen hard gewerkt en overlegd om een goede oplossing te vinden. Verschillende scenario’s werden opgesteld en afgetoetst, bij medische experten, bij vertegenwoordigers van onderwijs en bij de dekens van ons bisdom. Op de eerste plaats hebben we gezocht naar een manier om de vieringen nog dit schooljaar te kunnen laten doorgaan, omdat dit de wens is van iedereen. Alleen laat de aard van de samenkomst dat niet toe: grote groepen binnen bijeen, verschillende generaties samen, mensen verzamelen van verschillende plaatsen zoals gezin, familie, school en parochie. Voor mij stond steeds de zorg voor de gezondheid van iedereen en de schoolloopbaan van de kinderen voorop.
Dit is het besluit dat ik, samen met de beleidsploeg, heb genomen (alles natuurlijk onder voorbehoud van nieuwe richtlijnen van de overheid).

Het vormsel

Het vormsel vindt plaats tussen half september en begin november 2020, op een door de parochies/pastorale eenheden zelf gekozen moment. Voor een keer zal de pastoor zelf het vormsel toedienen.
De parochies zullen zo snel als mogelijk, uiterlijk tegen 1 juni, de nieuwe datum communiceren. We vragen om, uiterlijk tegen 30 juni, aan de verantwoordelijke van de parochie te bevestigen of je het vormsel wil ontvangen. We hopen dat deze regeling iedereen voldoende tijd geeft om de viering en het feest opnieuw te plannen.
De parochies zullen ook informeren over de verdere voorbereiding, maar we houden die bewust erg bescheiden, want veel kinderen hebben al grote stappen gezet.

Eerste communie

De eerste communie wordt verschoven naar volgend schooljaar. Het geschikte moment wordt in de parochies in overleg met de school zelf bepaald. De parochies en de scholen zullen zo snel als mogelijk de nieuwe datum communiceren. De eerste communie kan gedurende heel het komende schooljaar (september 2020 – mei 2021) georganiseerd worden.

Ik wil jullie allemaal uitdrukkelijk danken voor jullie geduld en begrip en mijn gemeende waardering uitspreken voor de zorgzame en verantwoordelijke manier waarop jullie allemaal naar elkaar omzien.
Ik bid voor jullie en vraag Gods zegen over jullie allen.

  +Lode Aerts
Bisschop van Brugge