belangrijke berichten!

De Vlaamse bisschoppen hebben beslist dat de tussen Pasen en Pinksteren 2021 geplande vormsels pas na de zomervakantie zullen plaatsvinden.

Het coronavirus blijft woekeren. Ook al is het vaccineren nu volop bezig, uiterste voorzichtigheid blijft geboden. En het duurt zeker nog een hele tijd vooraleer een normaal gemeenschapsleven kan hernemen.    

Daarom hebben de bisschoppen beslist dat de vormselvieringen die voorzien waren tussen Pasen (4 april) en Pinksteren (23 mei) 2021 zullen plaatsvinden na de zomervakantie, in september of oktober. Elk bisdom zal een regeling voorstellen aangepast aan de eigen situatie en daarover de nodige communicatie verspreiden.

De huidige pandemie heeft de voorbereiding op het vormsel op veel plaatsen sterk bemoeilijkt. De bisschoppen danken de verantwoordelijken voor de catechese voor alle inspanningen in deze moeilijke en uitdagende tijd. Ze vragen hen in de komende maanden in contact te blijven met hun vormelingen.

De bisschoppen bedanken de catecheseverantwoordelijken om de ingrijpende beslissing te helpen duiden van de verschuiving naar het najaar van de vormselvieringen. Samen met hen zullen ze werken aan een goede overgang naar een nieuwe datum. Tegelijk hopen de bisschoppen van zodra dat mogelijk wordt opnieuw met grotere groepen in de kerken te kunnen samenkomen.

Samen met de vormelingen, hun ouders, grootouders, familie en vrienden kijken de bisschoppen uit naar een veiligere tijd om deze belangrijke dag in het leven van vele kinderen en jongeren mooi te kunnen vieren.

IPID – Persdienst Bisschoppenconferentie


Bisschop Lode Aerts besliste om ook alle eerste communies naar volgend schooljaar te verschuiven.


Concreet betekent dit voor onze pastorale eenheid Sint Margaretha :

voor het vormsel 2021:

  • Sint-Jacobus op zaterdag 18 september om 14u en 16u (eventueel ook 11u)
  • Sint-Henricus op zaterdag 25 september om 16u

voor de eerste communie 2021:

  • Sint-Jacobus
    • De kinderen van ‘t Vlot op zaterdag 2 oktober om 15u (eventueel om 14u en 16u)
    • De kinderen van Het Beverbos en De Valke op zondag 3 oktober om 10u (eventueel om 9u en 11u)
  • Sint-Henricus op zaterdag 9 oktober om 15u

Reserveren verplicht!

Zoals iedereen via de media vernomen heeft, mogen alle erkende godsdiensten met 15 personen (kinderen -12 niet inbegrepen) samenkomen voor liturgische vieringen in hun religieuze gebouwen met in achtneming van de geldende veiligheidsmaatregelen.

In onze pastorale eenheid Sint-Margaretha Lichtervelde vinden de weekdagvieringen nu al plaats. 

Het team van de pastorale eenheid heeft onlangs besloten om vanaf het eerste weekend van de veertigdagentijd, concreet vanaf het weekend van 20-21 februari 2021, ook weekendvieringen te laten doorgaan in de beide kerken van de pastorale eenheid. Er zou dus opnieuw een eucharistieviering plaats vinden op zaterdagavond in de kerk van St Henricus Torhout om 18u30 en één op zondagmorgen om 10u in de kerk van St Jacobus te Lichtervelde.

Aangezien er maximum 15 mensen mogen deelnemen aan de vieringen, vragen wij u om vooraf in te tekenen voor deze weekendvieringen in de twee kerken van onze pastorale eenheid. U kunt daarvoor telefonisch contact opnemen met mevrouw Bernet Goemaere (gsm: 0476 84 83 14) elke vrijdagmorgen van 9 tot 12u, met ingang van 19 februari. We willen u vriendelijk vragen om deze werkwijze strikt na te leven en niet zonder inschrijving op zaterdagavond of zondagmorgen naar één van de vieringen in onze pastorale eenheid te komen.

Het spreekt voor zich dat wij als team van de pastorale eenheid verheugd zijn om opnieuw live weekendvieringen te kunnen aanbieden in onze beide geloofsgemeenschappen. We kijken er dan ook naar uit om u opnieuw te mogen ontmoeten in onze kerken om samen eucharistie te vieren. Misschien en graag tot binnenkort!

Deken Michel, pr Luc en het team van de pastorale eenheid Sint Margaretha

(Zie ook liturgische vieringen voor een overzicht in tabelvorm, alsook voor de geldende veiligheidsmaatregelen)

PS. Het digitaal aanbod van (weekend)vieringen blijft gelden. U kunt hier een overzicht vinden. We verwijzen ook graag naar de viering in de St Pieterskerk te Torhout elke zaterdag om 17u vanaf 20 februari die via livestream (via YouTube) uitgezonden wordt en de dag nadien online (op deze website) verschijnt.


Op donderdagavond 9 juli heeft de nationale veiligheidsraad beslist om vanaf zaterdag 11 juli het dragen van een mondmasker te verplichten in de binnenruimtes waar veel mensen samenkomen.

Dit geldt ook voor de kerken.

We vragen aan iedere deelnemer aan een eucharistie, gebedsdienst of andere bijeenkomst in de kerk  (doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijk, wijding, ziekenzalving, uitvaart, pastorale bijeenkomst) een mondmasker te dragen.

Gelieve zelf een mondmasker mee te brengen en te dragen zodra u de kerk binnenkomt.

Voor de communie in een eucharistieviering kunt u heel kort uw masker uit de weg duwen om de hostie te nuttigen. Onmiddellijk daarna moet het masker weer voor uw mond en neus geplaatst worden.

Alvast hartelijk dank!