broederlijk-delen

Gaza is afgesloten van de buitenwereld. Als jongere daar opgroeien is niet gemakkelijk. Theater Day Productions (TDP) is voor hen een ware uitlaatklep. De organisatie wil kinderen en jongeren emanciperen door hun creativiteit en verbeelding aan te moedigen. Zij geven Gazaanse kinderen en jongeren de kans om hun emoties, frustraties, zorgen en dromen uit te spelen in theater en bieden hen zo toekomstperspectief. Ze wil de stem van de jongeren in Gaza laten horen, over de grenzen heen. TDP bereikt jaarlijks duizenden kinderen, jongeren, vrouwen en mannen in Gaza. In de campagne maken we kennis met Retaj en Yassen.

“Ik ben helemaal opengebloeid door op het podium te kunnen dansen en acteren. Mijn eerste voorstelling ging over vrouwenrechten, over het ondersteunen van vrouwen die rechten willen studeren of bijvoorbeeld naar het buitenland willen. Onze groep is zeer divers. We brachten al onze aparte talenten samen. Spijtig dat mijn vriendinnen de voorstelling niet konden zien. Hun ouders vinden het niet goed dat meisjes buitenkomen, omdat het niet veilig is. Mijn ouders stimuleren me gelukkig wel om actief deel uit te maken van de samenleving.”

(Retaj – 14 jaar)

Als je de verhalen van Yassen en Retaj leest, lijken ze op het eerste zicht niet zoveel te verschillen van de verhalen van leeftijdsgenoten hier. Toch beseffen zij heel goed dat hun situatie helemaal anders is.

(bron: Broederlijk Delen)

In wezen is de Bijbel een uittochtverhaal, een bevrijdingsverhaal: het loslaten van benauwende structuren om een samenleving van gelijkheid, gerechtigheid en vrijheid op te bouwen.

Gen. 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18 – Niet langer mensenoffers voor welke god dan ook

Mc. 9, 2-10 – De berg van het vergezicht op gaan maar ook weer afdalen

Tijdens zijn uittocht komt Abraham tot het inzicht dat geen enkel mensenleven mag opgeofferd worden voor welke god of macht dan ook. In hem zijn alle volkeren gezegend, omdat hij Gods stem heeft gehoord: de stem die Kaïn zei dat hij de hoeder van zijn broeder is en die Noach het voortbestaan van deze wereld beloofde op voorwaarde dat de mens het bloed van zijn broeder niet langer zou vergieten.

Het verhaal van de gedaanteverandering vertelt de uittocht van Jezus, hoe hij zich het onderricht, de Thora, het woord van God eigen maakt in zijn keuze voor het Rijk van God, een transparante samenleving zonder hypocrisie. Op de berg komen Petrus, Jacobus en Johannes tot inzicht dat Jezus niet de koninklijke, maar de dienende Messias is die de mens centraal stelt. Met de oproep aan ons om opnieuw de berg af te dalen, op weg naar een menswaardigere samenleving. Petrus, Jacobus en Johannes zaten nog vast in oude denkbeelden en structuren. Zij hadden nog een lange weg te gaan. Broederlijk Delen vraagt ons zoals Abraham en Jezus, onze uittocht te gaan: gekende structuren en rituelen loslaten om te kunnen bouwen aan het Rijk Gods. Een nieuw samenleving wereldwijd. Maar structurele veranderingen vragen tijd.

(bron: Broederlijk Delen)

Af en toe is het ons gegund
om van gedaante te verwisselen op een berg.

We halen het beste uit onszelf naar boven.
We voelen ons bevrijd van alle bijzaken
die onze tijd en onze dagen opeisen.

We zien de aarde zoals die zou kunnen zijn,
een vruchtbare gulle plaats
waar overvloedig leven mogelijk is
voor generaties en generaties na ons.

Ook al weten we
dat die momenten kortstondig zijn,
dat we geen tent kunnen bouwen
om ze vast te houden,
en dat we de berg weer moeten afdalen,
we hebben de herinnering
aan die momenten hard nodig.

Zij vormen het heimwee dat ons gaande houdt
nu we worden weggeroepen uit ons oude leven,
op weg naar een nieuw begin.

(Karel Malfliet)
(bron: Broederlijk Delen)

Digitale ignatiaanse retraite

Regelmatig wordt op de website van de jezuïeten een retraite aangeboden.

Het licht van uw gelaat is de titel van de online 40-dagenretraite in 2021. De retraite gaat op Aswoensdag 17 februari van start en eindigt op Paaszondag. Het is alweer de veertiende digitale retraite van de jezuïeten. De teksten zijn geschreven door jezuïet Bert Daelemans.

Deelnemers krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd, de Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven.

Deelnemen is gratis.

Deelnemers schrijven zich in door hun e-mailadres op te geven via www.40dagenretraite.org. Ze ontvangen gedurende de 40-dagentijd dagelijks een gebedsmail.

Iedere zaterdag zal er ook een geleide meditatie plaatsvinden via Zoom. Daarin worden de deelnemers uitgenodigd om in gebed terug te blikken op de gebedstijd, alleen en tegelijk verbonden met de andere deelnemers. Deze geleide meditaties verschijnen ook op YouTube. Zo kunnen we in tijden van corona toch met elkaar verbonden zijn.

40 dagen samen danken.Een dankmomentje (zinvol voor alle leeftijden.) Hang een dankkaartje aan een paastak in de doopkapel van de Sint-Jacobuskerk.

Digitale 40-dagenretraite


Het licht van uw gelaat is de titel van de online 40-dagenretraite in 2021. Deze retraite gaat op Aswoensdag 17 februari van start en eindigt op Paaszondag

Vast – Bid – Geef!


Drie praktijken die Jezus ons aanreikt.
Ze herstellen, vernieuwen
• de band met de aarde – vasten,
• de band met de medemens – aalmoes,
• de band met God – gebed.

2e zondag van de vasten

Een menswaardige samenleving!In wezen is de Bijbel een uittochtverhaal, een bevrijdingsverhaal: het loslaten van benauwende structuren om een samenleving van gelijkheid, gerechtigheid en vrijheid op te bouwen.


Op de berg!


Af en toe is het ons gegund
om van gedaante te verwisselen op een berg. We halen het beste uit onszelf naar boven.Theater Day Productions


Als jongere in Gaza opgroeien is niet gemakkelijk. Theater Day Productions (TDP) is voor hen een ware uitlaatklep. De organisatie wil kinderen en jongeren emanciperen door hun creativiteit en verbeelding aan te moedigen.

In de doopkapel ( Sint Jacobus) staan danktakken. Hang samen met je (klein)kind een dank-kaartje aan een paastak. Samen danken voor alle (kleine) dingen in het leven. Van een vriendje, tot de liefde van vriend Jezus. Je ontsmet je handen, neemt een kaartje en hang die in de boom. Is er die dag geen kaartje voorhanden, dan is het de volgende dag. Het is de bedoeling dat elke dag van de 40 dagentijd (niet de zondag) een kaartje wordt opgehangen. Dit dankmomentje is zinvol voor alle leeftijden.

In de liturgie van Aswoensdag worden de aanwezigen niet met broeders en zusters aangesproken, maar met ‘mens’. Iets om bij stil te staan. Vóór we broeders en zusters zijn, zijn we allereerst mens en sterfelijk: gras dat vergaat, niet minder, niet meer. En toch, as is niet louter een symbool van eindigheid en vernietiging, as stimuleert de vruchtbaarheid van de aarde. Uit sterfelijkheid wordt nieuw leven geboren, uit inkeer groeit inzicht én uitzicht, onze broosheid is ook onze sterkte. Bestrooien met as maakt ons bewust van onze sterfelijkheid en helpt ons beter te leven: voorzichtiger, liefdevoller en trouwer tegenover alle leven op onze weg.

“Mens, van stof en as ben jij gemaakt, tot stof en as zul je weerkeren”.

Zalig de mens –adam- die uit aarde –adamah- is gemaakt.

Drie praktijken die Jezus ons aanreikt.

Ze herstellen, vernieuwen.

  • de band met de aarde – vasten,
  • de band met de medemens – aalmoes,
  • de band met God – gebed.

De aarde, de materie – uit de aarde genomen. Vasten is eerbiedig omgaan met de schepping. Het is de uitdrukking van de nederigheid van het schepsel tegenover God. Vasten is niet alles wat ons gegeven wordt negeren, maar doseren in het besef dat Gods gaven er zijn voor elke mens, voor alle leven. Vasten is het herstellen van Gods bedoeling – rein genoten en mild gedeeld. Vasten ontwapent ons.

Aalmoes is eerbiedig omgaan met de medemens, met onze naaste mens in het besef dat elk mens ‘kind van de Vader’ is – broer, zus. Aalmoes is nee zeggen aan onverschilligheid, aan veronachtzaming, aan gebruiken van. Aalmoes is de hoeder worden van zijn broeder. Elk ander gaat mij aan. En er zijn vele vormen van aalmoes: evident steun aan de noodlijdende, maar evenzeer een blik van onze ogen, een ogenblik, aandacht, zorg, vergeving. Ons laten raken door de ander, aanraken. Denken we maar aan het woord van Mahatma Gandhi: “We moeten de onaanraakbaarheid uit ons leven bannen”.

Gebed is eerbiedig omgaan met God – Vader, Zoon en heilige Geest. Gebed is in relatie treden, ontmoeting. Gebed is luisteren aan een Ander en antwoordend ingaan op het woord van die Ander. Gebed is niet zozeer een in-zichzelf-treden, maar een uit-zichzelf-treden om in een relatie van ontvankelijkheid te staan tegenover God.

Vasten, aalmoes, gebed. Zusters en broeders, wij worden uitgenodigd om ze een plaats te geven in deze tijd naar Pasen toe. Niet opzienbarend, niet voor het oog van de mensen, niet met bazuingeschal, maar ongezien, stil, in het verborgene. En de Vader die in het verborgene ziet, Hij weet! Vasten, aalmoes, gebed – misschien zijn het vormen van kleine goedheid: fragiel, zomaar, zonder getuige, in stilte voltrokken, bescheiden, zonder triomf, gratuit.

bron: Verrassend Vreugdevol, katholiek onderwijs regio West-Vlaanderen

Broederlijk delen: probeer het eens uit

Het nieuwe ontdekken, het vertrouwde anders zien, een nieuwe weg durven inslaan: durven we het experiment aan? Probeer het eens uit!

Als we eens een experiment deden en de wereld anders bekeken. Niet als een bron van grondstoffen, maar als een bron van duurzaam delen. Niet als een bron van rijkdom voor enkelen, maar als een bron van welzijn voor allen.

Broederlijk Delen roept er ons deze vasten toe op: “Delen doet goed”.

Terugvallen op wie we maar zijn als mens,
uit stof en as opgestaan,
uit klei geboetseerd,
en tegelijk bezield met de adem van God.
Het moet voldoende zijn.
We moeten ons geen grotere maat aanmeten.
Zo mogen we met onszelf leven,
mogen we een ander toegewijd zijn.

Laat ons gedenken dat wij, mensen, mogen staan
in de ruimte van dit heelal.
Die kwetsbare ruimte is ons gegeven
met zoveel levenskansen,
dat we met eerbied de aarde onder onze voeten
mogen betreden en bewerken.
Ten dienste van al wat leeft.

‘Zo hoog als de hemel is boven de aarde
welft zich zijn genade over hen,
die eerbied hebben voor Hem.
Als een vader die zich over zijn kinderen ontfermt,
zo gaat de Eeuwige met ons om.
Hij kent ons en weet dat wij gemaakt zijn
uit het stof van de aarde.
Wij mensen, onze dagen zijn als gras,
als bloemen op het veld,
door de wind bewogen en snel verwelkt.
Maar de liefde van de Eeuwige,
zij blijft voor hen die zijn verbond bewaren,
zijn woord ter harte nemen en het volbrengen.’

(psalm 103)